Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Partijen

Onder de (aan)koper verstaat men de klant of persoon die voor de aankoop van zijn toegangsticket van een evenement beroep doet op de diensten van ticketwinkel.be. De organisator van het evenement verkrijgt een gebruiksrecht op ticketwinkel.be om het geheel of een deel van de toegangsbiljetten te verkopen en te verdelen.

Artikel 2 - Ticketwinkel

De verantwoordelijkheid van ticketwinkel.be ten opzichte van de koper beperkt zich uitsluitend tot zijn rol van dienstverlener. Ticketwinkel.be kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor een aanpassing/wijziging die beslist of doorgegeven werd door de organisator.

Artikel 3 - Terugbetaling, annulaties en verplaatsingen

In geval van annulatie of verplaatsing van een voorstelling of evenement, verzorgt Ticketwinkel de terugbetaling of verzending van de nieuwe tickets indien de betaling gebeurde via rekeningen of de online payment provider van Ticketwinkel (MultiSafepay).
Wanneer de betaling gebeurde via de rekening of online payment provider van de organisator, neemt de organisator alle verantwoordelijkheid voor terugbetalingen, klachten en annulaties van reservaties.
Tickets worden enkel terugbetaald in geval van annulatie van het evenement. Bij foutieve en meervoudige betaling van reservaties neemt de organisator de verantwoordelijkheid tot terugbetaling van het verkeerdelijk betaalde bedrag. De bedrag van terugbetaling is steeds exclusief transactiekosten.

Artikel 4 - Verzending tickets

Tickets worden pas verzonden na ontvangst van het geheel van het totale bedrag van de reservering (prijzen van de kaartjes, reserveringskosten kosten van haven, BTW en andere verplichte belastingen) naar de koper toe.

Artikel 5 - Betalingstermijn

De koper is verplicht om de betalingstermijn te eerbiedigen dat hem op het moment van de reservering zal meegedeeld worden. Indien deze termijn niet wordt nageleefd zullen de tickets terug in verkoop gesteld worden zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding.

Wettelijke bepalingen

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Er is geen herroepingsrecht en u beschikt als koper niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht. In dit artikel wordt gesteld:
“De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor (...) de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien”
Online tickets vallen onder diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding in de zin van art. VI.53,12° WER.
Omruilen en annulatie van reeds betaalde tickets is bijgevolg eveneens niet mogelijk.

Artikel 7

De natuurlijke of niet-natuurlijke persoon namens wie de reservering wordt uitgevoerd zal als enige verantwoordelijke beschouwd worden voor deze reservering en de betaling ervan.

Artikel 8 - Eigendomsrecht

Rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake artistieke en industriële eigendom, zullen alle modellen van het ticket, grafische ontwerpen en informaticasoftware die door de leverancier werd ontwikkeld, zijn enig eigendom blijven en mogen in geen enkel geval herbruikt of nagemaakt worden.

Artikel 9 - Privacy

De informatie die door de leverancier op het moment van de reservering wordt verzameld, kan voor promotiedoeleinden worden gebruikt of toevertrouwd worden aan derden mits uitzondering van een tegengesteld verzoek van de koper dat per aangetekend schrijven is verstuurd.

Artikel 10 - Aanvaarding voorwaarden

De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart zich hierbij akkoord. Deze akkoordverklaring wordt bevestigd door de betaling van de reservering.

Ticketwinkel

info@ticketwinkel.be

BE 0630.623.724